อ่ า น แ ล้ ว สบายใจ ถ้าทำตามนี้ “โ ค วิ ดรับมือได้” โดย นพ. รุ่งเรือง

0
642

อ่ า น แ ล้ ว สบายใจ ถ้าทำตามนี้ “โ ค วิ ดรับมือได้” โดย นพ. รุ่งเรือง

1) หมออย า กให้มองภาพข้อมูลผู้ป่ ว ยทั้งหมดก่อน จะทำให้เข้าใจ ขณะนี้มีผู้ป่ ว ย โ ค วิ ด – 1 9 ทั่วโลก ~ 100,000 คน และมีกลุ่มที่มีอาการุ นแร ง < 6 % (~ < 6,000 คน) เสีຍชีวิต ~ 2-3 % (~ 3,000 คน) อนาคตเมื่อพบผู้ติดเชื้อ (ตัวเล ขจริง) อัตราป่ ว ยต า ยน่าเชื่อว่า < 1 % (คล้ายไข้หวัดใหญ่)

– สรุปว่า ผู้ป่ ว ยส่วนใหญ่ > 90,000 คน (~ > 90%) อาการไม่รุ นแร ง อาการป่ ว ยทั่วไป มีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ อ่อนเพลีย อาการคล้ายไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และหากพักผ่อนเต็มที่ ได้รับการดูแล จะหายเป็นปกติ ผู้ป่ ว ยส่วนใหญ่ > 90% (“ไม่มีการทำลายปอด ดังภาพที่แ ช ร์ ครับ”)

2) ในกลุ่มที่อาการรุ นแร ง ผู้ป่ ว ยโ ค วิ ด – 1 9 มีภาวะปอดอักเสบ พบได้น้อยเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่ ว ยทั้งหมด ในผู้ป่ ว ยอาการรุ นแร ง ~ 10 % มิใช่ว่า ปอดจะถูกทำลายอย่างรุ นแร งทุกคน

ต้องเรียนว่า แม้เนื้อปอดถูกทำลาย ก็ไม่ได้ถูกทำลายทั้งหมด เป็นเพียงบางส่วน กรณีทำลายไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อผู้ป่ ว ยหายจากโ ร คแล้ว “ร่างกายยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้” หมอไม่อย า กให้ เอาข้อมูลส่วนน้อย มาทำให้ พี่น้องประชาชน “กลัว”

3) สิ่งสำคัญ คือ การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ การรั กษ าสุขภาพ “คนที่แข็งแรง จะมีภูมิต้านทานต่อสู้กับ โ ค วิ ด – 1 9” อาการป่ ว ยจะน้อยมาก

4) สิ่งสำคัญยิ่งกว่า คือ ลดการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น เราต้องรับผิดชอบต่อสังคม คนที่ติดเชื้อจากเราอาจเป็น “คุณพ่อ คุณแม่ ผู้สูงวัย หรือลูกเรา” ถ้าเราประพฤติตนด้วยหลักสุขภาพที่ดี ไม่ว่า ประเทศไทยจะอยู่ระยะใด เราจะไม่ได้รับผลกระทบการระบาดที่รุ นแร งครับ

5) การติดต่อโ ร คโ ค วิ ด – 1 9 มี 2 กรณี

5.1) ละอองฝอยขนาดใหญ่ (Droplets) คือ การไอ จาม รดกัน ขอย้ำว่า ขณะไม่มีอาการไม่แพร่เชื้อครับ

5.2) สัมผัส (Contact) คือ การสัมผัสละอองฝอยและนำมาเข้าปากหรือจมูก ดังนั้น ในสระว่ายน้ำ หากไม่ได้ สัมผัสใกล้ชิด ไม่แพร่เชื้อ ครับ

สรุปว่า…. เชื้อไม่ได้แพร่โดยลอยละล่อง ไปในอากาศ

*** การป้องกันโ ร คด้วยการล้างมือ สำคัญที่สุด และเน้นทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ครับ

– คนป่ ว ย เช่น เป็นหวัด ไข้ ไอ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย

– คนปกติเน้นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพียงพอ เวลาเข้าชุมชนคนหนาแน่น (แต่สิ่งสำคัญคือ ล้างมือ ไม่เอามือที่ไม่มั้นใจว่าสะอาด มาจับหน้า เข้าปากหรือจมูก ครับ

6) ผู้ป่ ว ย > 90 % อาการไม่รุ นแร ง แต่โ ร คนี้แพร่ง่าย เพราะเป็นโ ร คอุบัติใหม่ คนเกือบทุกคนไม่มีภูมิคุ้มกันโ ร ค จึงติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้น ต้องช่วยกันลดการแพร่ระบาด ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และลดการแพร่ไปยังคนสูงอายุ คนป่ ว ยมีโ ร คประจำตัว

7) กระทรวงสาธารณสุขขอให้ งด เดินทางไปพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน อิตาลี ….(คามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

8. โ ร คโ ค วิ ด – 1 9 ป่ ว ยแล้วหาย ไม่ป่ ว ยอีกได้หรือไม่ ?

– การติดเชื้อโ ค วิ ด – 1 9 ร่างกายจะมีภูมิต้านทานขึ้น เหมือนฉีดวัคซีน จะป้องกันการติดเชื้อใหม่ และด้วยธรรมชาติของเชื้อโ ค วิ ด – 1 9 รวมถึงข้อมูลวิทย าศาสตร์การแพทย์ ผู้ติดเชื้อโ ค วิ ด – 1 9 จะไม่ป่ ว ยซ้ำ ครับ

ความกลัว ความเห็นแก่ตัว คือ ความทุกข์ของชีวิต

ขอให้มีชีวิต ด้วย “เหตุผล” สติปัญญา ความดี ไม่เบียดเบียน และพอเพียง เหมือนที่พ่อเรา (ในหลวง ร.9) สอนเราและท่านเป็นแบบอย่างที่ดีครับ

นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments