รัฐ บ าลจี น ต่อ ส ายขอช่วยไทยลุย โ ค วิ ด -19 พร้อมอุปกรณ์ทางแ พ ท ย์ เต็ม พิกัด

0
171

รัฐ บ าลจี น ต่อ ส ายขอช่วยไทยลุย โ ค วิ ด -19 พร้อมอุปกรณ์ทางแ พ ท ย์ เต็ม พิกัด

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความว่า “ลงเรือลำเดียวกัน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ประเทศจีนยินดีให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับ โ ร คร ะ บ า ด อย่างเต็มที่ใน ประเทศไทย และประเทศจีนเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีทัศนียภาพที่เ ชื่ อ มโยงกัน

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ในช่วงการรับมือกับการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร คโ ค วิ ด-19 ประเทศจีน และประเทศไทยได้เอาชนะความย า กลำบาก ดูแล และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันฝ่าวิกฤต ร่วมทุกข์ร่วมสุข และการร่วมแรงร่วมใจของมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างสองประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยไปยัง นาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนอันมีค่าที่มอบให้กับฝ่ายจีน

ด้านผู้นำไทย เช่นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และทุกแ ว ด วงสังคมไทยต่างก็ได้แสดงความห่วงใย และสนับสนุนฝ่ายจีน ช่วงระยะนี้ การ ร ะ บ า ด ของโ ร คในประเทศไทย รุ นแ ร ง มากขึ้น ประชาชนจีนรู้สึกเห็นอกเห็นใจ แม้ว่ากำลังเผชิญกับภารกิจต่อต้านการแพร่ ร ะ บ า ดในช่วงเวลาที่ย าก ลำบากเช่นเดียวกัน ฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยเหลือฝ่ายไทยในรูปแ บ บต่าง เท่าที่จะทำได้

ช่วงไม่กี่วันมานี้ นายห ย าง ซิน อุปทูตรั ก ษ าการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย และได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแนะนำมาตรการของประเทศจีนในการช่วยเหลือประเทศไทยต่อสู้กับโ ร คร ะ บ า ด

โดยรัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น ชุดตรวจหาเชื้อโ ค วิ ด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และประสานง า นกับผู้ประกอบการให้จำหน่าย ย าสำหรับ รั ก ษ าไ ว รั สโ ค วิ ด-19 ให้กับฝ่ายไทย โดยผู้ประกอบการจีนจะส่งออกเวชภัณฑ์มายังประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของฝ่ายไทย กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจีนในประเทศไทย และองค์กรมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีน ต่างก็รวมตัวกันบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายไทย

อุปทูตห ย า ง ซินกล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ย า กลำบาก ประชาชนชนชาวจีนจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมืออ ย่ า งจริงใจ และความพ ย า ย า มร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอาชนะโ ร คร ะ บ า ดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอ ย่ า งแน่นอน ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายจีนได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง กับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโ ร คร ะ บ า ด ด้านทีมของนายจง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญโ ร คระบบทางเดินหายใจของจีน จะคอยสื่อส า รอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้เชี่ยวชาญของไทยเกี่ยวกับแผนการวินิจฉัย และการรั ก ษ าโ ร ค

โดยฝ่ายจีนได้แบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับเ ชื้ อ ไ ว รั ส เสนอแผนการการรั กษ าโ ร คโ ค วิ ด-19 ฉบับที่ 7 และแผนการการป้องกัน และควบคุมการ ร ะ บ าดของ โ ค วิ ด -19 ในการเดินทาง (Travel Guidelines for Epidemic Prevention and Control) โดยหน่วยง า นวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และย าเวชภัณฑ์ ของทั้งสองประเทศ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาย ารั กษ าโ ร คโ ค วิ ด-19 โดยเฉพาะ และวัคซีนป้องกัน

โดยหน่วยง า นภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้สำรวจการจัดตั้งกลไกร่วมป้องกัน และควบคุมการร ะ บ าดของโ ร ค โ ค วิ ด-19 เชื่อว่าภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ในที่สุดแล้วจะสามารถเอาชนะโ ร ค ร ะ บ า ดนี้ไปได้โดยเร็ววัน

ที่มาข้อมูล

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok

Facebook Comments