เผ ย วิ ธี กั ก ตัวที่บ้านเผื่อกรณีปิด เ มื อ ง ใ น อ นาคต เมื่อการแพร่ระบาดเชื้อไ ว รั สโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

0
266

 เผ ย วิ ธี กั ก ตัวที่บ้านเผื่อกรณีปิด เ มื อ ง ใ น อ นาคต เมื่อการแพร่ระบาดเชื้อไ ว รั สโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

เพจ “Drama-addict” ออกมาโพสต์คำแนะนำสำหรับประชาชนในกรณีกักตัวที่บ้าน หากไม่จำเป็นไม่ควรออกไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ และถ้ามีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

วันนี้ (17 มี.ค.) เพจ “Drama-addict” ออกมาโพสต์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในกรณีกักตัวที่บ้าน หรือเผื่อกรณีปิดเมืองในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไ ว รั สโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ตามขั้นตอน ดังนี้ วิธีที่

1. ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น หรือหากถ้าต้องออกนอกบ้าน ให้เลี่ยงการใช้รถสาธารณะ

2. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น กินร้อน ช้อนจานชามของใครของมัน

3. หากมีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

4. ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที

5. ใช้จานชามแล้ว ล้างให้สะอาดด้วยน้ำย าล้างจานเสมอ จะกำจัดเชื้อที่อาจปนเปื้อนบนจานชามช้อนส้อมได้

6. ควรเว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนในครอบครัวประมาณ 1-2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน

7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ยโ ร คเรื้อรังต่าง รวมถึงหมาแมวด้วย

8. สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ

9. ห้ามอยู่ใกล้lด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดlด็ก ไม่ว่าlด็กจะเป็นลูกหรือหลาน เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโ ร คไปสู่ตัวlด็กได้

10. ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อย โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น

11. เฝ้าร ะวั งอาการเจ็ บป่ ว ยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน ถ้าใครมีอาการเหนื่อຍ แน่นหน้าอก หน้ามืดใจสั่น รีบIIจ้ง 1669 ทันที

12. ถ้าต้องไปซื้อของนอกบ้าน เช่น อาหาร ของใช้จำเป็น ใช้บริการคนรับซื้อของ หรือรวม กันไปซื้อทีเดียว จะได้ไม่ทำให้คนแออัดในซูเปอร์ฯ ห้างร้าน หรือในตลาด

13. กินอาหารให้ครบห มู ่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายในร่มให้สม่ำเสมอ ช่วยให้ร่ า งกายแข็งแรง ถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะได้มีภูมิต้านทานไปสู้กับมัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่ิองจากปริมาณไ ว รั สที่ผ่านทางน้ำนมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร

Facebook Comments