ทำบุญร้อยครั้ง ปล่อยปลาร้อยตัว บุญก็ไม่เท่า ทำดีกับพ่อแ ม่เพี ยงครั้ งเดี ยว

0
109

ทำบุญร้อยครั้ง ปล่อยปลาร้อยตัว บุญก็ไม่เท่า ทำดีกับพ่อแ ม่เพี ยงครั้ งเดี ยว

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อ ยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

อาจมีหล า ยคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ

หล า ยคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบ า ตร จ นบางครั้งหล า ยท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงแล้ว

เราทุกคนล้วน มี ” พระใ นบ้ าน ” ซึ่งพระในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อ กับแม่ หรือบุพการีที่เลี้ ยงดูท่าน มา

ฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึงได้บุญกุศลมากนั่นเอง

วิ ธีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้าน

1.ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่าน กิ น อิ่ ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกควรจะปฏิบัติแ ค่เ รื่ อ งเล็กน้อ ยอย่างการ ทำ อ า ห า ร ให้ท่านทานไปจ นถึงเ รื่ อ งใหญ่อย่างดูแลย ามเจ็ບไข้ได้ป่ ว ย

หรืออย่างการทำกับข้าวไปวัดมีหล า ยคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้แต่ ไ ม่ เ ค ย ทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเ ล ยก็จะไม่ได้บุญใหญ่ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อ กับแม่ทานก่อนจากนั้นค่อ ยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

2.จัดซื้อจัดหาข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่มักจะรู้เสมอว่า ลู ก ช อ บ กิ น อ ะ ไ ร อ ย ากได้อะไรแต่ลูกมักจะไม่ค่อ ยรู้ว่า พ่ อ แ ม่ ชอบอะไรสิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามาก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง

หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกินของอะไรที่ท่านอ ย ากได้ก็ซื้อ มาให้ท่านในวันพิเศษ เช่น วันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้องเป็นของที่มี มู ล ค่ า มากมายแ ค่มีใจที่นึกถึงอ ย ากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

3.เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้งจะต้อง อุ ทิ ศ บุ ญ ไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้ บุ ญ กุ ศ ล ยิ่งขึ้นโดยคำกล่ายอุทิศมีว่าอิทังเมมาต าปิตูนังโหตุสุขิต าโหนตุมาต าปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขหากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และได้ผลที่ดีที่สุดฉะนั้นหากอ ย ากทำบุญอ ย ากขอพรให้ชีวิตสมหวังไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร รหาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ไหนเริ่ มจากการทำบุญ กับบุพก ารีของท่านก่อนพรศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ดีที่ประเส ริฐคือพรที่กล่าวออ กจากป ากบิดามารดา

Facebook Comments