จะมีอนาคตภัย 5 อย่าง ที่จะเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธ

0
70

พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ว่า ในอนาคต ศาสนาพุทธ จะมีอนาคตภัย 5 ประการ

ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 22 พระพุทธเจ้าตรัสถึง “ อนาคตภัย ” ซึ่งจะทำให้พระธรรมวินัย (พุทธศาสนาเป็นชื่อใหม่ เกิດหลังพุทธกาลหลายร้อยปี แต่เดิมพุทธศาสนามีชื่อว่า “ธรรมวินัย” บ้าง “พรหมจรรย์” บ้าง) เสื่อมสูญ อันตรธานไป

อนาคตภัยของ ศาสนาพุทธ มีอะไรบ้าง ท่าน ว. วชิรเมธี ได้สรุปมาให้พิจารณาดังนี้

1. ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้อบรมกาย ศีล จิต และปัญญา ทั้ง ที่ตนเองไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา แต่ก็จะทำหน้าที่บวชให้แก่คนทั่วไปที่มาขอบวช เมื่อตนเอง “ไม่รู้ธรรม แต่สอนธรรม” ผลคือธรรมะที่สอนก็ผิดพลาด คลาดเคลื่อน วินัยที่สอนก็ผิดเพี้ยน นอกรีตนอกรอย

2. ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้อบรมกายศีล จิต และปัญญา แต่ภิกษุเหล่านั้นก็จะตั้งตนเป็นอาจารย์ดูแล สั่งสอน ฝึกอบรมศิษย านุศิษย์แบบผิด เพี้ยน ซึ่งด้วยวิธีการเช่นนี้ก็จะทำให้พระธรรมวินัยวิปริตผิดเพี้ยน

3. ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้อบรมกายศีล จิต และปัญญา เธอเหล่านั้นแสดงธรรมที่ลึกซึ้ง ครั้นสอนผิดจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ผิดจากความเป็นจริง หรือผิดจากความจริง ก็จักไม่รู้ตัว นั่นเป็นอีกเหตุหนึ่ง ที่ทำให้พระธรรมวินัยวิปริตผิดเพี้ยน

4.ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้อบรมกายศีล จิต และปัญญา เธอเหล่านั้น … ครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลายที่เป็นคำสอนแท้ ของพระพุทธเจ้า มีเนื้อหาลึกซึ้งเกี่ยวกับเ รื่ อ งความว่าง พวกเธอก็จักไม่ตั้งใจฟัง ไม่ให้ความสำคัญ ไม่คิดจะศึกษาให้ลึกซึ้ง แต่ครั้นเมื่อมีใครก็ตาม กล่าวพระสูตรทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นมาใหม่ เป็นกวีนิพนธ์ มีภาษาไพเราะ เป็นเ รื่ อ งภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง เป็นคำสอนของสาวกรุ่นหลัง พวกเธอกลับพากันตั้งใจฟัง สนใจเสียยิ่งกว่าคำสอนที่เป็นเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาแท้ นี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่ง ที่ทำให้พระธรรมวินัยวิปริตผิดเพี้ยน

5.ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้อบรมกาย ศีล จิต และปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นเถระผู้ใหญ่ จะตกเป็นทาสของลาภสักการะผลประโยชน์ ประพฤติย่อหย่อนไม่เคร่งครัดในวินัย เป็นผู้นำในทางเชือนแช ถือหลักธุระไม่ใช่ ไม่สนใจอยู่อย่างสงบสงัด ไม่มุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลส คนรุ่นหลังเมื่อเห็นตัวอย่างไม่ดีเช่นนั้น ก็จักพากันปฏิบัติตาม โดยนัยดังกล่าวมานี้เอง พระธรรมวินัยก็วิปริตผิดเพี้ยน

ภัยที่จะเกิດในอนาคตทั้ง 5 ประการเหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงเตือนเอาไว้ให้ชาวพุทธรู้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันเสียแต่ต้น

คำว่า “ในอนาคตกาล” ของพระพุทธองค์นั้น น่าจะเป็นในเวลาช่วงปัจจุบันนี้เอง เพราะการสอนเ รื่ อ งกรรมแบบผิด ก็ดี การสอนให้ ตั ดกรรมแบบเพี้ยน ก็ดี จตุคามองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ดี พิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ดี ล้วนเสกและสร้างโดยพระสงฆ์ไทยทั้งนั้น ไม่เอะใจกันสักนิดหรือว่า พุทธไม่ใช่ลัทธิกรรมเก่า ไม่ใช่ลัทธิเทวนิยม แต่พุทธสอนให้พึ่งตนเอง ให้ใช้มันสมอง สองมือ สร้างตนสร้างชีวิต เวลานี้เราสอนผิด ถึงเพียงนี้ มีใครรู้สึกตัวกันบ้าง

ฉะนั้น หากเราทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธที่แท้ ก็ควรลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันอนาคตภัยเสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยการปฏิบัติตัวตามหลักชาวพุทธโดยเคร่งครัด ก่อนที่เราจะมีแต่กาก และปล่อยให้แก่นไปอยู่ในมือของฝรั่ง

หมายเหตุ : บทความนี้เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ Answer Key นิตยสาร Secret ชื่อเ รื่ อ ง “อนาคตภัยของพุทธศาสนา : รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้” เขียนโดย ท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งเป็นการตอบปัญหาธรรมผู้อ่ า นว่า “พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หรือไม่ ถึงเหตุแห่งการเสื่อมและสูญสลายของ พุทธศาสนา และมีวิธีป้องกันภัยเหล่านั้นอย่างไร”

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here