Home เช็คดวงราศี

เช็คดวงราศี

ร าศี มีด ว ง พุ่ ง แ ร ง ที่ 1 ร ว ยที่ ดวงม า แ รง ที่สุ ดใ น รอบปี ชาวราศีตุลย์ ราศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติ รักความสามัคคี เป็นคนใจกว้าง ยุติธร รมมีเหตุผล ยอ มรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างในหลายมุมมอง ชาวร า ศีตุลย์ เป็นบุคคลที่เรียบร้อ ย ชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐาน ไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย าก ชอบเก็บตัว ชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น...
4 วันเกิດ เตรียมโกยเงิ นล้า น ช่วงนี้ดว งดีสุดๆ มีแต่่โช คลา ภ   ​คน​วั​นพุธ ​ที่เ​กิดในวัน​พุธเด็ ​ดเดี่ ​ย วมากใน​ช่วงนี้ และก็โด ดเ​ดี่ ยวเช่​นเดียว​กัน ​ช่​วงชี​วิต​ของคนใ​นช่วงร​อบสัป​ดาห์​ที่ผ่า​น มาจ ​น​ถึง​รอบ​ปั​จจุบันนี้ ​มีปั​ญ หาหลา​ยเรื่อ​งเกี่ย​วกับห​น้าที่​การงา​น และการเงิ​นที่เ​ชื่ อ ​มโย​งถึงกั​น ทำให้​คุณ​รู้สึ​กว่าเห​มือน​อยู่ตัวคนเดียว แ ก้ปัญ ​หาด้ว​ย​ตัวคนเ​ดียว​มา​ต​ล​อด ทำดี​ก็ไ​ม่ได้​ดี ทำอะไรไปก็โ ด น​คนอื่​นเขาว่า ช่วง​นี้ทำอะไ​รก็ไม่ดี​สั​กอย่ าง ​รู้​สึกท้อแท้ใ​นชีวิต​มากแ​ต่ด้วย​ความที่คนที่เกิດในวันพุธ เป็นค​นที่ท้ อแต่ไม่ยอ ม ​ถอ ย จึงทำใ​ห้โ​ช...
คคน 4 วั นนี้เ ต รี ย ม ตั ว เฮง จะ ได้ล า ภลอยแบ บไ ม่คาดฝัน แบบคาดไม่ถึง พุธ  ผู้ที่เกิดในวันพุธ ได้มีคำทำนายออกมาตรงกันมากมายว่า มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากถูกรางวัลอันยิ่งใหญ่ หน้าที่การง า นใดก็จะยิ่งดีขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือการติดต่อการเจรจากับผู้อื่น การพูดให้เสีຍความรู้สึก การทำง า นที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและลำบากใจ การตั ดสินใจการตั ดสินปัญหา เ รื่ อ งนี้มักจะพาพร้อมกับสิ่งดี ขอให้อดทนและสู้ต่อไป บางสิ่งบางอย่างต้องใช้แรงกายแรงใจเข้าช่วย บอกเ รื่ อ...
5 วันเกิดต่อไปนี้ เตรียมรั บเงิ นก้อนโต เป็นเศรษฐี เงิ นล้า น มีความสุขทั้งครอบครัว คนเกิดวันอาทิตย์ ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจ นเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ าบุ่มบ่ามหรือรีบร้อน ขอเต ือนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสีຍใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเกิดปัญหาตามมาได้ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การง า น ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโชคดี...
กลางเดือนมีนาคมนี้ 4 วันเกิดนี้มีโอกาสได้ลาภลอย โชคเปิดทางร ว ย รับโชครับทรัพย์ เป็นบ้าน เป็นรถ หรือเงินทองก้อนโต ก้อนใหญ่ (ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา จิตภาวนาแต่ละบุคคล) ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของ ด ว ง นั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรา มานานมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คงเ ล ยดู ด ว ง กันแน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้ เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็ค ด ว ง วันพุธ ให้ลด ค ว า ม ใ...
5 ร า ศีฟ้าเปิดทางຣวຢ เ ศร ษ ฐี ปล ดห นี้สิ น มีเงินล้าน มีบ้าน มีรถ ร าศีกรกฎ ด ว งชะต าไม่สู้ดีนักมีเ รื่ อ งให้บาดหมางกันกับเหล่าบรรดาญาติพี่น้องเพราะมีหลายคนได้ดิบได้ดีจ นทำให้ตัวท่านเองคิดน้อ ยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตัวเองแต่อีกไม่ช้านี้ท่าน มีเกณฑ์ที่ดีขึ้นในเ รื่ อ งของการเงินและจะมีโชคใหญ่เข้ามาในชีวิตของท่านอีกด้วยสิ่งศั กดิ์ สิ ทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาบันดาลให้โชคหลักล้าน ร าศีพฤษภ สำหรับชาวຮาศีนี้ด ว งมักจะโดนเอาไปเปรียบเทียบโตมาจึงไม่ชอบการแข่งขันชิงดีชิงเด่นจึงมักทำอะไรแปลกไปจากเพื่อนคนอื่นทั้งที่ทำง า นและที่บ้านจึงทำให้มักจะมีเพื่อนน้อ ยนอ กจากจะมีคนที่มีนิ สั...
5 วันเกิດ ปี 63 จะสุ ขสบายทั้งคร อบครัว เทวดาเปิดทางให้ เงิ น ท อ ง จะเข้าหาไม่ข า ดมือ 5. ท่านที่เกิดวันอังคาร คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และ ด ว งชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากง า นเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิดความสำเร็จเป็นอย่ างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากการ...
ด ว งไม่ตก 4 วันเกิດ จะมีล า ภลอยเข้ามามีบ้าน มีรถ มีเ งิ นส ดก้อนโต ท่านที่เกิด วันเส า ร์ คนที่เกิดในวันเส า ร์เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาบางครั้งก็เป็นคนที่ เ จ้ า อ า ร ม ณ์ มีอาการโลเลไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เป็นคนที่ขยันทำมาหากินรักการ รักง า นเป็นคนที่ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช...
4 วันเกิ ด ຮาศีเศร ษฐี จับ ๑วงการงาน การ เงิ นจะร่ำร ว ย สุขสบ ายทั้งคร อบค รัว ท่านที่เกิดท่านที่เกิด เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่เสมอคุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดีเป็นกันเองในเรื่ องหน้าที่การง า นคนเกิ ดวันพุธมีโอ กาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายง า นเพราะความสามารถของตัวเองล้วนไม่ได้มีใครคอ ยสนับสนุนคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมากไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ก็จัดการได้ ทั้งหมดคุณเป็นคนเก่งมากจ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้นอ กจากคุณทำตัวของคุณเองมองดูภายนอ กคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูงมากมายเป็น มนุษย์สังคมแต่จริงแล้วคุณไม่ค่อ ยเปิดเผยเรื่ องส่วนตัวให้ใครรับรู้คุณเป็นคนที่มีมุมของตัวเองเป็นคนที่เข้าถึงย ากแอบซ่อนอะไรในใจหล า ยอย่ างแบบชนิดที่คนรอบข้างคาดไม่ถึงและในช่วงกลางปีนี๊มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านหลังโตไม่ก็รถคันใหม่เป็นของรางวัลชีวิตแก่คุณแน่นอนหากอ่า นแล้วดีขอให้แบ่งปันเก็บไว้ขอให้พบเจอโ ช คลาภต ามคำทำนายนีสาธุ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ คนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจ...
5 เดื อนเ กิด หนูต กถังข้าวส าร จากที่ไม่มีจะมีมากร ว ย จ นน่าอิ จ ฉ า ด ว งรุ่งพุ่งแรง ปี 63 คนเ กิ ดเดือนกรกฎาคม ด ว งชะต าของคุณในช่วงจะพบแต่ความเจริญก้าวหน้ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนด ว งดีแบบสุดตกน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไห ม้ใครคิดร้ า ยก็จะแพ้ภัยตนเองด้านการง า น ก็กำลังรุ่งมีโอ กาสได้ปรับขึ้นเงินเดื อน ได้โบนัสการเงินดีใช้จ่ายคล่องมือ และมีมาให้ใช้แบบไม่ข...
FansLike